Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Ορφικός Ύμνος Φύσεωςθυμίαμα ἀρώματα 

Ὦ Φύσι, παμμήτειρα θεά, πολυμήχανε μῆτερ, 
οὐρανίη, πρέσβειρα, πολύκτιτε δαῖμον, ἄνασσα,
πανδαμάτωρ, ἀδάμαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής, 
παντοκράτειρα, τετιμεν' ἀεὶ, πανυπέρτατε δαῖμον, 
ἄφθιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα, 
ἐννυχίη, πολύπειρε, σελασφόρε, δεινοκαθέκτε, 
ἄψοφον ἀστραγάλοισι ποδῶν ἴχνος εἱλίσσουσα, 
ἁγνή, κοσμήτειρα θεῶν ἀτελής τε τελευτή, 
κοινὴ μὲν πάντεσσιν, ἀκοινώνητε δὲ μούνη, 
αὐτοπάτωρ, ἀπάτωρ, ἄρσην, πολύμητι, μεγίστη, 
εὐάνθής, πλοκίη, φιλίη, πολύμικτε, δαῆμον, 
ἡγεμόνη, κράντειρα, φερέσβιε, παντρόφε κούρη, 
αὐτάρκεια, Δίκη, Χαρίτων πολυώνυμε πειθώ, 
αἰθερίη, χθονίη καὶ εἰναλίη μεδέουσα, 
πικρὰ μέν φαύλοισι, γλυκεῖα δὲ πειθομένοισιν, 
πάνσοφε, πανδώτειρα, κομίστρια, παμβασίλεια, 
αὐξιτρόφος, πίειρα πεπαινομένων τε λύτειρα. 
πάντων μὲν σὺ πατήρ, μήτηρ, τροφὸς ἠδὲ τιθηνός, 
ὠκυλόχεια, μάκαιρα, πολύσπορος, ὡριὰς ὁρμή, 
παντοτεχνές, πλάστειρα, πολύκτιτε, πότνιε δαῖμον, 
ἀιδίη, κινησιφόρος, πολύπειρε, περίφρων, 
ἀενάῳ στροφάλιγγι θοὸν ῥύμα δινεύουσα, 
πάνρυτε, κυκλοτερής, ἀλλοτριομορφοδίαιτε, 
εὔθρονε, τιμήεσσα, μόνη τὸ κριθὲν τελέουσα, 
σκηπτούχοῦσ' ἐφύπερθε, βαρυβρεμέτειρα, κρατίστη, 
ἄτρομε, πανδαμάτειρα, πεπρωμένη, αἶσα, πυρίπνους, 
ἀίδιος ζωὴ ἠδ' ἀθανάτη τε πρόνοια, 
πάντα σὺ ἔσσι, ἄνασσα, σὺ γὰρ μούνη τάδε τεύχεις. 
ἀλλά, θεά, λίτομαί σε σὺν εὐόλβοισιν ἐν ὥραις 
εἰρήνην ὑγίειαν ἄγειν, αὔξησιν ἁπάντων.


Μετάφραση 


Ώ θεά Φύση, μητέρα των πάντων, πολυμήχανη μητέρα, επουράνια,
σεβαστή θεά πού κτίζεις τα πάντα, βασίλισσα εσύ δαμάζεις τα πάντα, 
είσαι ακατανίκητος, εσύ κυβερνάς, λάμπεις πολύ. είσαι ή κυρία των 
πάντων, πάντοτε τιμημένα ό υπεράνω όλων θεός· 
είσαι αθάνατη, πρωτότοκος, παναρχαία και εις τους άνδρας παρέχεις 
δόξαν νυκτερινή, έχεις μεγάλην πείραν φέρεις το φως δυσκόλως 
καθησυχάζεις, και περιελίσσεις αθόρυβα τα ίχνη των ποδιών σου 
(περιπατείς αθόρυβα). Είσαι αγνή, διατάσσεις τους θεούς, είσαι το τέλος,
χωρίς να έχης τέλος είσαι κοινή εις όλα (μετέχεις εις τα πάντα), 
αλλά μόνον εις εσέ δεν συμμετέχει τίποτε είσαι ή ίδια πατέρας του εαυτού σου 
(εγεννήθης αφ εαυτής), διότι πατέρα δεν έχεις, είσαι και αρσενική και 
πολυμήχανη και πάρα πολύ μεγάλη ανθηρά, περιπλέκεις τα πάντα, είσαι 
φίλη, αναμειγνύεις τα πάντα και είσαι έμπειρος οδηγός, κυβερνήτις 
φέρεις ζωήν είσαι κόρη πού τρέφεις τα πάντα, αυτάρκεια. Δίκη είσαι
η πειθώ των Χαρίτων με πολλά ονόματα αιθέρια (διάγεις εις τον αιθέρα), 
επίγειος αρχόντισσα και θαλασσινή πικρή μεν για τους φαύλους, αλλά 
γλυκεία εις εκείνους που πείθονται είσαι σοφή εις όλα, παρέχεις τα πάντα 
τρέφεις τα πάντα και τα αυξάνεις, λιπαρά (άφθονα), και απελευθερώνεις, 
καταστρέφεις, εκείνα πού ωριμάζουν, που πεθαίνουν 
συ είσαι πατέρας των πάντων και επίσης μητέρα τροφός καί βυζάστρα 
βοηθάς εις την παραγωγήν των προϊόντων, μακαρία, έχεις πολλά 
σπέρματα (είσαι καρποφόρος), καί γίνεσαι στον καιρό πού πρέπει. Ορμή 
(δραστηριοποιείσαι). καιρό πού πρέπει, ορμή (δραστηριοποιείσαι), δημιουργείς τα πάντα, 
είσαι πλάστρα, κτίζεις πολλά, σεβαστή θεά αιωνία, φέρεις την κίνησιν. 
έχεις πολλήν πείραν, είσαι συνετή· καί κινείσαι σαν γρήγορο ρεύμα με 
αδιάκοπον στροβιλισμόν διαρρέεις από παντού, κινείσαι κυκλικώς καί 
διαρκώς μεταβάλλεις μορφήν έχεις ώραίον θρόνον, τιμημένη, μόνον εσύ 
εκτελείς εκείνο πού απεφασίσθη, καί κρατείς το σκήπτρον (κυβερνάς) από 
επάνω, καί βροντάς δυνατά, συ ή ισχυρότατη· ατρόμητη, πού δαμάζεις τα πάντα, 
ή προωρισμένη μοίρα,πού αποπνέεις φωτιά αιωνία ζωή καί 
αθάνατη πρόνοια τα πάντα είσαι εσύ διότι μόνη σου εσύ κατασκευάζεις 
(δημιουργείς) όλα αυτά. Αλλά σε παρακαλώ, θεά μου, να μας φέρης μαζί 
με τις ευτυχισμένες ώρες (εποχές) ειρήνην, υγείαν καί αύξησιν 
(πολλαπλασιασμόν) τών πάντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου